KINI PENUNGA FAROK MAJEED LALU BERAPA PENGAYA ONN MAHMUD?

KINI PENUNGA FAROK MAJEED LALU BERAPA PENGAYA ONN MAHMUD?

Dalam pengelama sembilan bulan ke Sarawak Report udah bebendar amat ngiga Farok Majeed, kali ke penudi iya bekereja di luar nengeri Sydney ke menyadi Kepala Menteri, iya nya Onn bin Mahmud. Diatu kami nyau enda tetemu ke Farok udah ke lenyau enda temu penunga sekumbang court kes ti endor iya nyaman Onn Mahmud lebih $15 juta dollar Australia.

Dalam repot kami ti dulu ari tu, kami udah nerang ke baka ni Farok udah nyerah ke semoa macham bil soh Onn dikena iya minta bayar upah iya bekereja nyeruri sebuah penthouse ti pemadu mar di menoa Australia. Court kes nya mega nerang ke enggau silik maioh agi pengawa ngemata ke reta tengkira ti bekaul enggau Onn Mahmud, tang kes nya ngetu setengah jalai laban Farok Majeed lalu enda ulih ngenatai ke diri bechara.

Tuan Akim menoa Australia, Tuan Akim Brereton ari Court Tinggi nengeri New South Wales, udah nanggoh ke pechara kes nya kena ke 1hb Januari 2008 ketegal Farok udah enda ulih ngenatai ke diri bechara maia nya lalu pia mega kena 13hb Disember 2007 dulu ari nya.

Laban ari ketegal Farok enda ulih datai ngagai court nya, dia akim Brereton lalu ngeletak ukom $2,212,615 ke gantirugi ti patut dibayar iya soh Onn ke kereja-kereja iya ti empai bebayar ti udah tembu dikereja kompeni penyeruri rumah Australasia Pacific enggi Farok.

Akim Brereton mega minta Farok mayar semoa ungkos belanja lawyer Onn ba pechara-pechara jemah ila. Gaga amat ati kami enti Onn ulih meri kami bukti iya udah nerima bayar ari Farok. Kes nya ke udah ditanggoh ba bulan Februari 2008, tang lalu nadai penerang ti nunjuk ke iya udah ngereja pekara baka ti diperintah court.

Penyalah tipu enggau penerang ari Farok pasal pengaya Onn Mahmud


Kes Farok Majeed ti ngelaban Onn Mahmud dalam court nya berebak bendar leboh maia menyadi Kepala Menteri nya ti napi penanggol ti kelalu sensitive. Surat-suratkabar di menoa Jepun udah ngeluar ke repot pasal opis pengumpul chukai Jepun benong nawa kompeni-kompeni kapal pengangkut kayu ramu ti datai ari menoa Sarawak laban sida udah ditemu mayar bebilion-bilion dollar asil penguntong ti enda diterang ke soh sebengkah kompeni di menoa Hong Kong ti dikemata ke sekretari Onn empu, iya nya Kin Kwok Shea.

Kompeni Regent Star ti bejalai ke pengawa, numpang dalam opis kompeni Richfold ti enggi menyadi indu iya empu, ti endor Onn mega nyadi pemegai share ti pemadu maioh dia. Sekumbang dalam kandang penyalah tipu nya Onn bekereja nyadi pengarah lalu pia mega nyadi pemegai share dalam kompeni Achipelego, ti udah diberi lisin ngemata ke ekspot kayu-sayat ti diangkut ari meno Sarawak ulih menyadi iya empu, iya nya Kepala Menteri Abdul Taib bin Mahmud. Kompeni-kompeni kapal pengangkut nya madah ke sida mar bendar bulih lisin ari kompeni Achipelego semadi sida iya udah mayar ngagai Regent Star!

Reta-reta ti diterang ke dalam dokumen Farok ti difail ke iya ba court


Court kes Farok Majeed, ba pun iya difail ke iya dalam bulan September 2006, terang amat ngayan ke iya empu bisi kala diberi siti kontrak kereja nyeruri beberapa iti reta di Sydney enggau di Singapura. Farok mega ditemu nguji deka nyaman semoa reta Onn ari chara iya ti meri penerang ti silik nyentuk ke alamat-alamat rumah enggau reta Onn nya sekali. Farok mega udah ngayan ke bukti ti bekaul enggau kompeni-kompeni reta enggi Onn, bini Onn enggau bala anak Onn mega.

Ke terubah iya, Farok nyebut pasal flat sida Onn sebilik di alamat 1902 Peach Gardens di Singapura. Rumah flat nya sebuah penthouse begembar dua, ti bisi ruang ti luas amat ba nengeri ti sekut. Sebagi ari dua gembar rumah nya udah diiklan ke enggau tanda rega $7 juta dollar Singapura.


Tang rumah Peach Gardens dipeda enda ngemanah enti dibanding ke enggau sebuah da agi rumah Onn sebilik di 26 Carrara Road, Vaucluse di barat Australia, ti endor Farok mega ditemu nguji ngenatai ke saman iya. Rumah nya ditemu sebengkah ari rumah ti pemadu pintar digaga ba genturun kandang endor ti pemadu mar di Sydney. Rumah-rumah ba Carrara Road suah bendar ngerikod rega jual ti pemadu tinggi di Sydney, ti endor sebuah ari rumah-rumah dia udah kala dijual ba rega $27 juta dollar Australia leboh maia dagang rumah dituntong pengusut.

Pemaioh reta-pengeraja, asil ngulih ke kayu kampong ti kamah laban penyalah makai suap?

Bala orang ti ngayan ke pengeringat diri diatu minta awak ke semoa reta pengaya sida Taib sebilik di Australia, US, Kanada, UK enggau ba endor ke bukai dipansik enggau silik enti iya endang ditemu bekaul enggau penyalah makai suap ari pengawa ngulih ke kayu kampong. Beberapa siri pengawa ngayan ke pengeringat diri deka diator di menoa Australia ba minggu-minggu ti deka datai belaboh ari di nengeri Sydney kena hari Satu tu ila. Kaul Onn enggau sekeda orang dagang kayu kampong di Sarawak ti udah pulai ke pengeraja sida Taib Mahmud sebilik deka nyadi ke pansik enggau sidi.

Belalau ke penerang-penerang dalam surat, ti nunjuk ke, ba taun 1983, Onn enggau bini iya udah beranak ke puku dagang RM2.00 dalam anak kompeni Achi Jaya, iya nya kompeni Achipelego Shipping, ti udah nya lalu diasoh Taib ngemata ke pengawa ngeluar ke lisin-lisin dikena ngangkut kayu-sayat ari menoa Sarawak.

Udah beberapa taun ngereja pengawa baka nya, taja pan bebalut enggau penyalah makai suap nya, kami bisi bulih penerang ti madah ke Onn enggau bini iya ulih ngidup ke diri ari ti idup sedang-sedang ngagai idup ti ulih bulih sereta ngembuan reta tengkira enggau naka iya pemaioh ba renggat entarabansa. Kami udah ulih nyidi sekeda ari reta sida nya di sebelah-belah menao Amerika Utara, Sarawak, Malaysia lalu diatu di menoa Australia, terima kasih ke penerang ti diterima kami ari Farok Majeed.

Malaysia


Sekeda ari surat-surat court kes ti dianjong Farok ngayan ke Farok kala udah nguji deka nyurong ke surat saman soh Onn empu ba hotel iya empu di Kuala Lumpur. Hotel nya ti benama The Coronade, sebuah hotel ti besai sereta tinggi di puak nengeri KL ti diatu udah dijual Onn enggau rega RM93 juta. Udah iya nyual hotel nya, Onn ditemu meli sebuah hotel di Pulau Langkawi ti beikas 5 bintang.


Kebun-kebun sawit bedandang besai – dijual enggau rega RM930 juta


Ba konteks tu kitai enda tau enda ingat ke kebun-kebun sawit bedandang besai ti benong dikereja sida Mahmud sebilik di serata menoa Sarawak ti dikena sida ngerembai ke dagang sida ke serata Malaysia enggau ke menoa luar. Bisi ba sebengkah maia Onn ditemu nyual kebun dandang besai 30,000 hektar iya enggau rega RM930 juta, iya nya ba rega RM31 ribu se ekar! Kitai tentu kala ninga berita pasal bala orang asal ba sitak Balingian ti semina bulih pampas RM250 ke se ekar tanah NCR sida ti deka endor sida Taib muka kebun dandang besai. Taib enggau kaban BN iya nadai ngayan ke penyinu sida ba orang asal ti udah dirampas sida tanah NCR ti ngujong ke bala orang asal nya nadai agi endor begiga ke pengidup.

Pekara ti betul sereta patut ditemu kitai nya kaul entara Farok enggau Onn ba pengawa dagang. Farok  udah kala bekaul enggau pengawa ngambi tanah-tanah NCR ngari ke Taib di Sarawak, lalu Farok mega ditemu landik berunding ke jual-beli tanah-tanah NCR enggau bala orang asal, tau ke bala orang dagang ti beguna ke tanah-tanah nya.

Agi maioh reta di Australia


Tang dalam taun 2007, Farok udah mai saman dikena iya nagih Onn ba kereja-kereja nyeruri reta Onn di Australia. Sebengkah ari projek ti disebut dalam kes nya bekaul enggau ‘hotel butik’ ti agi mengkang diibun Onn ti benama The Valentine ba George Streeet, lalu mega kala dipenyadi Sultan Kedah dalam taun 2007.

Pemansang projek The Valentine enggau dua buah kedai makai, ti diempu lalu dikemata ke bini Onn, menyadi iya enggau ipar iya, udah nyadi sebengkah dagang ti beprofil tinggi. Taja pan baka nya, ukai peninggi profil dagang nya ti diterima ditu. Kompeni Donmastry di Australia, ti diasoh ngemansang ke sebengkah agi reta Onn udah kala dikenang dalam dewan parlimen di Australia udah bekau ti ditemu bisi penanggol baka ti kala direpot ke dalam surat-suratkabar di menoa Australia. Sekeda ari penanggol ti pansut iya nya ti endor bala tukang enggau kuli projek nya udah ngayan ke pengeringat sida bekaul enggau gaji ti enda dibayar.

Repot nya udah dituju ke ngaga siko ari orang ti megai share ba kompeni Donmastry, ti mega nyadi pengarah kompeni nya, iya nya James Nasmi, tang bala pemegai share ti bukai nya bala bini anak enggau ipar Onn Mahmud empu.

Farok udah ngeluar ke saman tagih soh Onn laban iya ngasai ke diri udah mansut ke belanja dikena iya mai James Nasmi ngagai court bekaul enggau kes nya, baka ti endang bisi diterang ke iya dalam surat-surat iya ti difail ke iya ba court.

Onn ditemu udah nguji magi diri ari bekaul enggau pengawa-pengawa dagang ti bekaul enggau reta-reta iya, ti endor iya endang pemegai share ti pemadu besai dalam kompeni iya empu, Kesuma Holdings. Ba pun taun 2009, Onn lalu madam ke kompeni Kesuma Holdings. Tang kaul bini, enggau anak indu iya , enggau ipar iya agi mengkang enggau kompeni-kompeni bukai di bepalan ba Carrara Road, lalu udah muntan ke julok ati iya ti deka ngelalai ke nama enggau kaul iya empu!


Rumah Penthouse ti pemadu mar udah kala dijual di nengeri Sydney!


Tang, nitih ke penerang ari Farok, agi bisi sebuah reta ti tau dikumbai kelalu nyerupa bekaul enggau Onn. Reta nya, Ten Wylde Street, ti udah narit ati bala pengarang berita Australia. Reta nya ba kandang endor Potts Point, udah dijual iya enggau rega $20 juta dollar Australia dalam taun 2008, sebengkah rekod rega rumah ti pemadu mar di menoa nya!

Penthouse nya siti ari siri rumah-rumah flat ti diseruri Onn. Pengawa nyeruri nya ti bendar dikereja ba rumah-rumah flat ti lama, ti udah nya ditemu court, deka dijual Onn baka flat ti bekualiti tinggi. Udah nya court belaba ke Onn empu nyadi siko orang ti meli ‘ti enda dikelala’ ti besetuju ke rega $20 juta dollar Australia nya, tang diatu pekara nya nyau udah ditemu orang maioh. Bala penerit undang-undang menoa Australia enda tau enda bejalai ke pansik sida, sekali ke asil ari penyalah makai suap bisi dikereja ba pengawa ngulih ke kayu kampong di menoa Sarawak nya ngenatai ke pun penatai ti nyadi ke sebengkah kuasa meli reta di menoa Australia!

Nama penyadi ba Farok Majeed diatu?

Kami deka mansik pekara tu dikena kami nentu ke nama reta-reta ti enggi kompeni baka ti diterang ke dalam surat-surat penerang ti udah dianjong Farok ngagai court di Australia nya.

Tang kami lalu enda nemu kini penunga Farok Majeed. Kami nemu iya udah digaga bankrap, lalu nya kebuah iya enda mujor minta sebarang bayar ari sida Taib Mahmud sebilik. Tang semoa endor iya sekula menya enggau semoa endor iya udah kala bekereja nadai nemu penunga Farok.

Farok Majeed nya orang ti ngemun ke lalu nyadi chairman ba gerempong penyeruri rumah di menoa Singapura, ti dikelala enggau nama RADAC. Tang, taja pan Farok kala ngena alamat opis iya ba RADAC ba repot taun 2010 gerempong nya, nadai siko bala orang ba RADAC nya nemu penunga iya diatu. Bala bakih ti sama bekereja enggau iya ba RADAC madah soh kami sida lama bendar udah nadai nemu penunga Farok.

Baka nya mega sebengkah gerempong ti bekaul enggau Farok ti bepalan di menoa US, udah madah soh kami sida enda mujor nemu penunga iya “kenyau ari dua taunt u udah”.

Kami mega bisi nguji betanya ke penunga iya ba endor iya belajar kelia, University of Sydney, tang tuan Professor iya mega madah ke kami Farok lama nadai didinga berita.

Ke penudi iya, kami nguji ngiga lawyer ti ngari ke iya ba kes bankrap iya, tang sida lawyer nya mega enda ulih ngiga iya. Semoa kompeni iya empu udah ditutup lalu nadai agi berejista ngena sebarang alamat enggau gerempong pemansik ti ngati ke diri di Australia mega enda mujor tetemu ke iya. Nyangka iya udah pulai ke Malaysia? Nyangka mega iya benong ngelalai ke diri, sebengkah pekara ti nyelai lalu enda patut dikereja siko orang juru-runding pengawa dagang reta-tengkira?

Nyangka Farok Majeed nya nyau udah mujor tebacha ke berita kami tu lalu nguji deka ngangau ke kami, kami pechaya ke iya ulih meri kami maioh agi penerang pasal reta-tengkira sida Abdul Taib bin Mahmud sebilik? Tau ke, nyangka Onn Mahmud empu ulih meri kami semoa penerang ti diguna kami? Nyangka Onn mega ulih meri kami penerang pasal pekara ti udah nyadi ba siko bakih iya nya ti mega nyadi ke penyanding penemu ba undang-undang ke iya?

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

Comments

comments